2014 MEB Özür grubu öğretmen atamaları kılavuzu

Özür durumu yer değişikliği başvuruları 02-08 Ocak 2014 tarihleri arasında alınacak.

meb Personel 20 Aralık 2013 07:43
2014 MEB Özür grubu öğretmen atamaları kılavuzu
-A +A

2014  YARIYIL  TATİLİ
ÖĞRETMENLERİN  İL İÇİ VE İLLER ARASI ÖZÜR  DURUMUNA  BAĞLI  YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU


Bakanlığımıza bağlı  eğitim   kurumlarında görevli  öğretmenlerin  il içi ve iller arasında  sağlık  ve eş  durumu  özrü ile genel ve  özel   hayatı  olumsuz  etkileyen nedenlere bağlı  yer  değişiklikleri 06/05/2010  tarihli  ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Milli Eğitim Bakanlığı   Öğretmenlerinin Atama ve  Yer  Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirtilen tarihler  arasında yapılacaktır.

1.  Alanlar  itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan bütün  okullar , Bakanlığın http://ikgm. meb .gov.tr  internet   adresinde  ilan edilerek  öğretmenlerin   tercihlerine  açılacak ve  yer  değiştirmeler  bilgisayar   ortamında   hizmet   puanı   üstünlüğü  esasına göre yapılacaktır.

2.  Öğretmenlerin   hizmet   puanının  hesabında  başvuruların  son günü;  hizmet  süresinin hesabında ise 31  Ocak   2014   tarihi  esas alınacaktır.

3.  Başvuru  yapacak  öğretmenlerde ,  sağlık   durumu  özrüne bağlı  yer  değiştirmeler hariç, Devlet memurluğu ve  öğretmenliğin  her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya 31  Ocak 2014   tarihi  itibarıyla kaldırılabilecek  durumda  olması şartı birlikte aranacaktır.

4.  Öğretmenlikten   ayrıldıktan  sonra  açıktan  ya da  kurumlar  arası  yeniden  atama kapsamında atananlardan,  sağlık   durumu  özrüne bağlı  yer  değiştirmeler hariç, 31  Ocak 2014   tarihi  itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir)  yıl  süreyle  öğretmenlik  yapmış olanlar, özür  durumuna  bağlı  yer  değiştirme  başvurusunda  bulunabilirler.

5.  Sağlık   durumu  özrü ya da genel ve  özel   hayatı  olumsuz  etkileyen  nedenlere bağlı olarak  yer  değiştirme  başvurusu   uygun  bulunan  öğretmen  eşlerden, talebi halinde diğer eşin de  yer  değişikliği  başvurusu  birlikte  değerlendirilecektir .

6.  Başvurular , http://mebbis. meb .gov.tr veya http://ikgm. meb .gov.tr  adreslerindeki MEBBİS Özür  Durumuna  Bağlı  Yer  Değiştirme  Başvuru   Formu  doldurularak  belgeler   okul müdürlüğüne  teslim  edilmek suretiyle yapılacaktır.  Onaylı   başvuru   formu  çıktısının bir örneği  öğretmene  elden  teslim  edilecektir.

7.  Öğretmenler ,  Başvuru  Formu'nun gerçeğe  uygun   şekilde  doldurulmasından sorumludur .  Başvurular   onaylanmadan  önce  okul  yöneticiliklerinden  belgeye  dayalı  bilgi düzeltme  talebinde bulunulabilir.  Başvuru  süresi içinde  bilgi   düzeltme  talebinde bulunanlardan  onay  aşamasındaki  başvuruları  reddedilerek,  onaylanmış   başvurular  ise iptal edilerek  öğretmenlerin   yeniden   başvuru  yapmaları sağlanacaktır.  Bilgilerinde değişiklik olanlar dışında  yeniden   başvurularda   tercih   düzeltilmesi  yapılmayacaktır.

Öğretmenler ,  başvuru  süresi içinde, görevli olduğu  okul  ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli  eğitim  müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle  yer  değiştirme  başvurusundan vazgeçebilir. Bu  durumda   öğretmenlerin   başvuruları   elektronik   ortamda  da iptal edilir.

8.  Öğretmenlerin  şahsen  başvuru  yapması esastır. Ancak görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek  belgeleri ,  e-posta ,  telefon ,  faks  gibi  uygun   iletişim   araçlarıyla kadrolarının bulunduğu  okul  müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak  başvurularının onaylanmasını  isteyebilirler; yöneticiler de bu  başvuruları  süresi içinde  onaylayacaklardır . Başvurusu   onaylanan   öğretmenlere  ait  Başvuru  Formu'nun çıktısı göreve başladıklarında öğretmenlere  imzalattırılacaktır.

9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan  okullarda  görevli  öğretmenler  ile kadroları il/ilçe milli eğitim  müdürlüklerinde bulunan  öğretmenler ,  başvurularını  kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli  eğitim  müdürlüklerine yapacaklardır.

10.  Yurt dışında  görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan  öğretmenlerden ,  yurt dışı  görev süresi veya izinlerinin 07  Şubat   2014   tarihine  kadar sona ereceğini  belgelendirenler , diğer şartları da  taşımaları  kaydıyla  yer  değiştirme  başvurusunda  bulunabilirler. Bu kapsamda yer  değişikliği  gerçekleştirilenlerden  en  geç  10  Şubat   2014   tarihi  itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

11.  Öğretmenlerden  eşi kamu görevlisi olup askerlik görevini yapmakta olanlar, eşinin görev yaptığı  kurumun  bulunduğu  yere   yer  değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

12.  Başvurular , iki aşamada alınacaktır.  Birinci  aşamada özür  başvurularının  geçerlilik kazanabilmesi  için  başvurunun ,  sırasıyla   okul , ilçe ve il milli  eğitim  müdürlüklerince onaylanması  gerekmektedir. İkinci aşamada ise  eğitim   kurumu   tercihleri  alınacak ve  okul müdürlüklerince  onaylanacaktır .

13.  Elektronik   Başvuru   Formu  dışında bir  belgeyle  veya  posta   yoluyla  yapılan  başvurular ; gerekli şartları  taşımayan   başvurular ; gerçeğe  aykırı   bilgi  ve  belgeyle  ya da istenilen bilgiler   uygun  biçimde  işaretlenmeden  yapılan  başvurular  ile  Elektronik   Başvuru   Formu çıktısı imzalanmadan ve  onaylanmadan  yapılan  başvurular  geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara  dayalı  yer  değiştirmeler iptal edilecektir.

14.  Yer  değiştirme sürecinde yapılan  işlemlerle  ilgili olarak gerçeğe  aykırı  beyanda bulunan öğretmenler  ile gerekli  kontrolleri  yapmadan bu  başvuruları   onaylayan   sorumlular hakkında  yasal   işlem  yapılacaktır.

15.  Yer  değiştirme sürecinde  ihtiyaç  duyulan  açıklamalar  Bakanlığın http://ikgm. meb .gov.tr  internet   adresinden   ayrıca  duyurulacaktır.

SAĞLIK   DURUMU  ÖZRÜNE BAĞLI  YER  DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenler ;

a) Görev yaptığı  yerde  kalması halinde, kendisi, eşi veya  çocuklarının   sağlık   durumlarının tehlikeye gireceğini belirtir  sağlık kurulu  raporu ile tedavi olmak istediği,

b)  Anne ,  baba  veya yargı  kararıyla  vasi tayin edildiği  kardeşlerinden  birisi için "Başkasının güç  ve  yardımı  olmaksızın  hayatını  devam ettiremez." ibaresi bulunan  sağlık kurulu raporu ile  anne ,  baba  veya  kardeşinin   Adres  Kayıt  Sistemine  (AKS) kayıtlı  adresinin bulunduğu

ilçe/ildeki  okullara  atanmak üzere  yer  değiştirme  başvurusunda  bulunabilirler.

Kendi hastalığı nedeniyle  yer  değiştirme  başvurusunda  bulunan  öğretmenlerin  ibraz ettiği sağlık kurulu  raporunda, hastalığının  öğretmenlik  yapmasını  engellemeyeceğinin   ayrıca belirtilmesi gerekir.

Özel   eğitim  alması gereken çocuğu olan  öğretmenler  ise,  rehberlik  ve  araştırma merkezlerince   çocukları  için  verilen   özel   eğitim   değerlendirme   kurulu  raporu ve il milli eğitim  müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin  özel   eğitim alabileceği resmi  eğitim   kurumu  bulunmadığına dair  belge  ile  yer  değiştirme başvurusunda  bulunabilirler.

Başvuruda  istenecek  belgeler  şunlardır:

a)  Başvuru   tarihi  itibarıyla resmi veya  özel   sağlık   kurum  ve  kuruluşlarından  son altı  ay içinde alınan yukarıda  açıklanan  muhtevaya  uygun   sağlık kurulu  raporu (özürlü raporlarında süre şartı aranmaz),

b)  Kardeşine  vasi tayin edilenlerden mahkeme  kararı ,

c) Çocuğu  özel   eğitim  alması gerekenlerden,  özel   eğitim   değerlendirme  kurulu raporu ve bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim  kurumunun  bulunmadığına dair görev yaptığı il milli eğitim müdürlüğünce verilecek belge.

Eş, anne-baba, çocuk ve kardeş için veya vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporları ile yapılan başvurularda, onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edeceklerdir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

I- Öğretmenlerden eşi;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında,

b) Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı,

c) 506 sayılı Kanun'un Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi,

ç) TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında,

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak

çalışanlar ile aşağıda II nci maddede belirtilenlerin eşleri, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

II- Eş durumu özründen yer değişikliği isteyenlerden:

a) Eşi; yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'a ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il'e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarının, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir)

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4. İdare merkezi belirli bir il'de olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşleri, ayrıca, atanmak istediği yerde eşinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler içinse çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

5. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması halinde, borçlanılmak kaydıyla son iki yıllık süre zarfında askerlikte geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

III- Eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşinin emekli olduğunu gösterir belge ile eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

IV- Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER

DEĞİŞTİRMELER

1. Öğretmenlerden;

a) Eşi vefat edenler, eşlerinin vefat tarihini izleyen 6 (altı) ay içinde,

b) Eşleri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle, kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne/babası veya kardeşlerinden biri şehit ya da malul gazi olanlar, şehadet veya gaziliğin vukuundan itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle,

d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu, merkezi sınavla kazanan çocuğunun, öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı olmadığını belgelendirenler

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2. Bu kapsamda başvuruda bulunacak öğretmenlerden;

a) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olaya ilişkin görev yaptığı il valisinin teklifi,

b) Eşinin vefatını gösterir belge,

c) Eşi, çocuğu ile anne/babası veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezi sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkanı olmadığına dair belge

istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formuna, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılacaktır.

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgeleri, onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri, e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmen sorumludur.

Okul müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formu'nun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.

Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün ya da takip eden gün içinde; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince ise en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.

Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Öğretmenlerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi sağlanacaktır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.

Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okullar ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il milli eğitim müdürlüğünce giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formu'nu doldurarak, özür durumuna göre atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaklardır.

İkinci aşamada; öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi sebebiyle muhtemelen boşalacak okulların listesi http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Tercih aşamasında "muhtemelen boşalacak okul" olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler 1-İller arasında:

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu ildeki okullar arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler. Tercihlerine atanamama ihtimaline karşılık öğretmenler, 41 inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecektir.

Tercihlerine atanamayanlardan 41 inci seçeneği tercih edenler il genelinde boş kalan kurumlara kur'a usulüyle atanacaklardır.

40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle özür durumundan yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenlere, istekleri halinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

2- İl içinde:

İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirecek öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilirler.

Yer değişikliği işlemlerinde; il merkezleri; ilçeler; büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumlan arasında özür durumundan yer değişikliği yapılamaz.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dahil) okulları tercih edeceklerdir.

Eşi, aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki okulları tercih edecektir.

Kendisi veya eşi, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışında kalan ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dahil) okulları tercih edeceklerdir.

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenlerden;

Büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçeler dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar büyükşehir belediyesi kapsamındaki ilçelerdeki,

Büyükşehir belediyesi kapsamı dışındaki ilçelere (belde ve köyler dahil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dahil),

Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı ve Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki okulları

tercih edebileceklerdir.

3- Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinin tercihleri;

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

İlgili mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler, bilim ve sanat merkezleri hariç fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.

Güzel sanatlar ve spor liselerinde halen görev yapan görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri ile geçmişte güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liseleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerinde halen görev yapan öğretmenler ile geçmişte bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmış olanlar fen liseleri ile sosyal bilimler liseleri hariç, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilim ve sanat merkezlerinde daha önce görev yapmamış öğretmenler, bu merkezleri tercih edemezler.

Yer Değiştirmeler ve Tebligat

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takvimi'nde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-08 Ocak 2014

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 13-17 Ocak 2014

Atamalar 20-21 Ocak 2014

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 27 Ocak- 07 Şubat 2014

Kaynak : MEMURAJANS.TC

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Facebook Yorumları
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Anket

Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Facebook Twitter
Tüm hakları memurajans.tc'ye aittir.Sitemiz İHA abonesidir. Haber Scripti